Nuostatai

VšĮ „Jeep Club Lithuania“ (toliau – Įstaiga) yra viešoji įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

KLUBO TIKSLAI:

 • Skatinti visuomenės susidomėjimą JEEP prekės ženklu ir informacijos sklaidą apie jį.
 • Suvienyti JEEP prekės ženklo transporto priemonių savininkus.
 • Organizuoti transporto priemonių parodas, suvažiavimus ir kitus renginius.
 • Nuosekliai bendradarbiauti su panašaus pobūdžio įstaigomis.
 • Skatinti jaunimo susidomėjimą aktyvia ir socialiai naudinga visuomenine veikla.
 • Padėti išsaugoti istorinius JEEP modelius.

KLUBO VALDYMAS:

Klubo valdyme dalyvauja prezidentas, klubo valdyba ir klubo savininkas UAB „Autobrava“.
Įstaigos valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Valdyba renkama 4 (keturiems) metams.
Valdybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdybos nariai. 

Valdybos kompetencija:

 1. Teikia pasiūlymus dėl klubo ilgalaikės veiklos strategijos.
 2. Analizuoja ir vertina klubo veiklos ilgalaikės strategijos, tikslų įgyvendinimą.
 3. Teikia pasiūlymus dėl klubo vadovo veiklos tobulinimo, įgyvendinant Įstaigos ilgalaikę strategiją, tikslus.
 4. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo.

Klubo prezidento pareigos:

  1. Organizuoja įstaigos veiklą, siekdamas įstatuose nustatytų veiklos tikslų.
  2. Sudaro ir nutraukia klubo narių narystes.
  3. Kasmet per keturis mėnesius nuo klubo finansinių metų pabaigos teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, teikia susipažinti praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
  4. Klubo prezidentas tekia klubo metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurioje vertinamas veiklos ekonominis, socialinis ir kitoks pagal klubo veiklos tikslus poveikis.
  5. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme numatytas, įstaigos vadovo kompetencijai paskirtas užduotis.