Privatumo politika

Internetinės svetainės https://www.oficialusjeepklubas.lt/ privatumo politika

Kas yra Jūsų (lankytojų) asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas – VŠĮ “Jeep Club Lithuania”, juridinio asmens kodas 304324440, Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius, el. p. info@oficialusjeepklubas.lt, tel. +370 612 50111 (toliau – Klubas).

Koks šios privatumo politikos tikslas ir kam ji skirta?

Mes, Klubas, gerbiame Jūsų privatumą bei dedame visas pastangas, jog būtų užtikrintas Jūsų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas. Todėl, šia privatumo politika, siekiame suteikti Jums reikalingą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimą.

Ši privatumo politika skirta visiems subjektams, kurie lankosi internetinėje svetainėje https://www.oficialusjeepklubas.lt/ (toliau – Svetainė), registruojasi į klubą arba kitais būdais pateikia mums savo asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Klubas, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Klubas, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Registracijos į Klubą tikslu.

 • Registruodamiesi į Klubą, mums pateikiate šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, profesiją, automobilio modelį, automobilio pagaminimo metus ir spalvą, pomėgius ir savo interesus bei kuo galite prisidėti prie Klubo veiklos, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
 • Pateikus savo asmens duomenis registracijai į Klubą, su Jumis sudaroma sutartis dėl registracijos į Klubą bei dėl dalyvavimo Klubo veikloje, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Minėtus asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas. Asmens duomenys saugomi Jūsų narystės klube metu ir 1 metus pasibaigus narystei. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau jeigu jie bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju.

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.

 • Jūs išreiškiate savo sutikimą (Reglamento 6 str. 1 d. a p.), jog Jūsų pateikiami asmens duomenys (pvz., el. pašto adresas, tel. numeris) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. kad Jūsų nurodytais kontaktais bus siunčiami naujienlaiškiai, pasiūlymai apie parduodamas prekes ir (ar) teikiamas paslaugas, nuolaidas, kvietimai į renginius, siunčiamos apklausos ir kita panašaus pobūdžio informacija.
 • Jeigu esate Klubo narys, mes galime tvarkyti Jūsų kontaktinius asmens duomenis (pvz., el. pašto adresas, tel. numeris), tam jog galėtume Jus informuoti apie Jums aktualius pasikeitimus  ir (ar) pasiūlyti panašių paslaugų. Tiesioginė rinkodara klientams yra siunčiama vadovaujantis teisėtu interesu suteikti jums aktualią informaciją ir (ar) pasiūlyti panašių paslaugų ir (ar) prekių (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).
 • Tiesioginės rinkodaros pranešimų galite atsisakyti bet kuriuo metu, naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą arba apie atsisakymą pranešdami el. paštu jcl@jcl.lt arba paskambinę telefonu +370 679 33331.
 • Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime tol, kol galios jūsų sutikimas arba išreikšite nesutikimą toliau gauti siunčiamus pranešimus, tačiau ne ilgiau nei 5 metus.

Jūsų žinučių, užklausų ir (ar) skundų administravimo (tinkamos komunikacijos) tikslu.

 • Siųsdami mums žinutę, užklausą ir (ar) skundą, naudojantis Svetainės siūloma komunikacijos priemone ar kitu būdu, mums pateikiate šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą*, telefono numerį  bei žinutės, užklausos ir (ar) skundo tekstą (įskaitant ten esančius asmens duomenis).
 • Siųsdami mums žinutes, užklausas ir (ar) skundus, Jūs išreiškiate sutikimą, jog mes tvarkytume minėtus Jūsų asmens duomenis (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Jeigu, žinutė, užklausa ir (ar) skundas bus susijęs su Mūsų teikiamomis paslaugomis (kaip tai apibrėžiama LR vartotojų teisinės apsaugos įstatyme), tuomet mes turėsime teisinę prievolę atsakyti į Jūsų žinutes / užklausas / skundus (Reglamento 6 str. 1 d. c p.). Taip pat, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).
 • Minėtus asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas. Jūsų pateiktos žinutės, užklausos ir (ar) skundai (įskaitant privalomus asmens duomenis) bus saugomi pranešimo nagrinėjimo metu ir 3 mėnesius po išnagrinėjimo. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau jeigu jie bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju.

Reprezentacijos ir žinomumo gerinimas viešojoje erdvėje.

 • Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti Bendrovę ir didinti Mūsų žinomumą viešoje erdvėje, Bendrovė administruoja šias paskyras socialiniuose tiksluose:

      @oficialusjeepklubas, adresu: https://www.facebook.com/oficialusjeepklubas/.

 • Tam, kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniuose tinkluose, Bendrovė tvarko vardą, pavardę (pavadinimą), informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.), nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė), atsiųstus pranešimus, informaciją apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.), informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.), informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).
 • Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų (socialinio tinklo paskyroje), kai su Bendrove komunikuojate ir (ar) lankotės Bendrovės administruojamose socialinių tinklų paskyrose. Visi aukščiau paminėti Jūsų asmens duomenys yra naudojami tarpusavio komunikacijai viešoje erdvėje, t. y. socialiniuose tinkluose.
 • Komunikuodami su mumis ir (ar) lankydamiesi mūsų administruojamose paskyrose, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad mes galėtume susipažinti su Jūsų reiškiama komunikacija ir į ją atsakyti, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
 • Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook ir (ar) LinkedIn platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.
 • Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos yra nustatomos platformos valdytojo.  
 • Neleistinos komunikacijos atveju (kaip pvz., šmeižimas, Bendrovės reputacijos menkinimas ar pan.), šią komunikaciją galime saugoti kaip įrodymą atitinkamą laikotarpį siekiant apginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Klubo veiklą ir tinkamą paslaugų teikimą, Jūsų asmens duomenis galime atskleisti savo darbuotojams, vadybininkams, tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti.

Taip pat Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie mūsų vardu ir nurodymais tvarko Jūsų asmens duomenis ir / ar turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų, kūrimą, priežiūrą ir palaikymą atliekantiems paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, kurie padeda mums tinkamai teikti Jums paslaugas. Šiuo atveju, Klubas imasi tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai, jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik mūsų nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos jiems nurodėme atlikti bei užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti savo teises ir teisėtus interesus.

Kokias teises Jūs turite ir kaip jos įgyvendinamos?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
  • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
  • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
  • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti sus savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes šiuos asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Klubas nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Norėdami įgyvendinti savo teises, turėtumėte kreiptis į Klubą, nurodytu el. paštu ar telefonu. Tačiau, atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl siųsdami prašymą, privalote teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti savo asmens tapatybę (pvz., naudotis elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti). 

Jūsų prašomą informaciją suteiksime nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes turėsime teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendiname, ar visai neįgyvendiname Jūsų teisių, visų pirmą dėl to kreipkitės į Klubą. Mes esame pasirengę visus nesklandumus išsiaiškinti draugiškai. Tačiau, mums nepavykus išspręsti šio klausimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada@ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Atkreipiame dėmesį, kad Svetainėje gali būti pateikiamo nuorodos į Klubui nepriklausančias interneto svetaines ir (ar) socialinius tinklus. Šiuo atveju rekomenduojame susipažinti su šių interneto svetainių privatumo politikomis ir (ar) tiesiogiai susisiekti su šių svetainių valdytojais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs, naudodamasis Klubo teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Jūs, teikdamas asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiais informacijai, Jūs turite nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

Kokias teises Mes turime?

Turime teisę neleisti naudotis paslaugomis tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 16 metų.

Kuomet abejojame pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turime teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir / ar papildyti.

Turime teisę siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusią Klubo veiklą ir Jums būtiną žinoti informaciją.

Turime teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, Jūs, lankydamiesi Svetainėje, turite pareigą įsitikinti, kad esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija ir toliau naudodamasis Svetaine sutinkate su šiais pakeitimais.

Kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Klubas naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. 

Šiuo atveju Klubas užtikrina griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikia prieigą tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant  tinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Visi Klubo darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į mus el. pašto adresu info@oficialusjeepklubas.lt arba paskambinę telefonu +370 612 50111.